TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER TARİHİNE İZ BIRAKAN KADIN: BETÛL MARDİN

Yazarlar

  • Pakize KAZANCI Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Halkla İlişkiler Tarihi, Betül Mardin

Özet

Halkla İlişkiler mesleğinin kendisi kadar mesleği icra eden uygulayıcıların özellikleri de önemlidir. Betûl Mardin çağının çok ötesinde düşünen ve hareket eden bir kadın olarak ülkemizde halkla ilişkiler anlayışını yerleştiren, onu bir meslek olarak algılanmasında büyük rol oynayan başarılı bir iletişimcidir. Bu çalışmada büyük başarılara imza atarak sektörde hatırı sayılır takdir ve ödüllere layık görülen Betûl Mardin’in sahip olduğu özellikleri ile halkla ilişkiler anlayışı üzerinden uygulayıcılarda öne çıkması gereken niteliklere dair çıkarımlar yapılmıştır. Betûl Mardin ikna kabiliyeti yüksek, güven veren, ciddi, işini ciddiye alan, çalışkan, kendini geliştiren çok okuyan, genel kültürü yüksek, kuralları olan, etik kurallara sahip ve bu kuralların öneminin farkında, beşeri ilişkileri kuvvetli, inandırarak ikna etmeyi diğer ikna yöntemlerinden daha önemseyen, sosyal sorumlu bir uygulayıcıdır. Betûl Mardin’in sahip olduğu nitelikler bir halkla ilişkiler uygulayıcısında olması gereken özelliklerle uyuşmaktadır. Mesleği ifasında söz konusu özelliklerini iyi kullanmasının onu başarıya götürdüğü söylenebilir

Referanslar

Asna, A. (1998). Public Relations. İstanbul: Der Yayınları.

Balta Peltekoğlu, F. (2013). Halkla ilişkilerin Uygulama Alanları, Diğer Alanlarla İlişkisi, Meslek Olarak

Halkla İlişkiler. A. Z. Özgür (Dü.) içinde, Halkla İlişkiler (s. 30-53). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

Yayınları.

Bıçakçı, B. A., & Hürmeriç, P. (2013). Milestones in Turkish public relations history. Public Relations Review, 39(2), 91–100.

Biyografya. (2023, 01 01). Betül Mardin: https://www.biyografya.com/biyografi/785 adresinden alındı

Blog.Ofix. (2022, 06 27). Betûl Mardin: Halkla ilişkilerin duayeni…. Blog.Ofix: https://blog.ofix.com/betulmardinin-basari-hikayesi/ adresinden alındı

DijitalAge. (2018, 03 28). Image PR kapandı. DijitalAge: https://digitalage.com.tr/image-pr-kapandi/

adresinden alındı

Dolan, D. (2020, 04 02). Halkla İlişkilerin Annesi: Betül Mardin Kimdir? FikirileGelecek:

https://fikirilegelecek.com/betul-mardin-kimdir/ adresinden alındı

Dozier, D., & Grunig, L. (1992). The Organization of The Public Relations Function. (L. Grunig, Dü.) New:

Hillsdale Lawrence Erlbaum Associates.

Hürriyet. (2005, 05 29). Betül Mardin’e Başarı Ödülü. Hürriyet: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/betulmardin- e-basari-odulu 38726107#:~:text=HALKLA%20ili%C5%9Fkiler%20sekt%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCn%20duayeni

%2C%20%C4%B0mage,%C3%96d%C3%BCl%C3%BC'n%C3%BC%20almaya%20hak%20kazand%C 4%B1. adresinden alındı

Kalan, Ö. (2021, 03 15). Halkla İlişkiler Mesleğinde Kadın: Başarılı Bir Kariyer Betül Mardin. İLETİM:

https://iletim.istanbul.edu.tr/index.php/2021/03/08/halkla-iliskiler-mesleginde-kadin-basarili-bir-kariyerbetul-mardin/ adresinden alındı

Kalender, A. (2008). Halkla İlişkiler. Konya: Tablet Yayınları.

Kazancı, M. (1995). Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler. Ankara: Turhan.

Mardin, B. (tarih yok). (F. Toksü, Röportaj Yapan) http://www.halklailiskiler.com/bet-l-mardin-turkiyenintanitiminda- en-kolayi-film-ve-muzik-yapmak.htm adresinden alındı

Mardin, B. (1987). Halkla İlişkilerin ABD'de Gelişimi ve Avrupa'ya Girişi . Halkla İlişkiler Sempozyumu (s.

-27). Ankara: Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu.

Mardin, B. (1994). Değerli Dostum. (G. Ulkat, Dü.) İstanbul: Sanimat.

Mardin, B. (2008, 10). Betül Mardin ile sözlü tarih görüşmesi. (M. Ünal, Erzen, Röportaj Yapan)

http://hdl.handle.net/20.500.11834/3703 adresinden alındı

Mardin, B. (2012, 01 16). Betûl Mardin; "Herkes amacını bilmeli, vazgeçilmez olmak üzere çalışmalı". (F.

Toksü, Röportaj Yapan) http://www.halklailiskiler.com/bet-l-mardin-herkes-amacini bilmelivazgecilmez- olmak-uzere-calismali-plh2ek.html adresinden alındı

Mardin, B. (2014). Engelleri Avantaja Cevirin: Betul Mardin at TEDxAnkaraCitadel. YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=TY4WZx_TEvg adresinden alındı MediaCat. (2005, 07 29). Betül Mardin ödül aldı. MediaCat: https://mediacat.com/betul-mardin-odul-aldi/ adresinden alındı

Milliyet. (2005, 06 26). 'Bastonum, saçım ve kıyafetim benim imajımdır'. Milliyet: https://www.milliyet.com.tr/pazar/bastonum-sacim-ve-kiyafetim-benim-imajimdir-121622 adresinden

alındı

Peltekoğlu, F. B. (2007). Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Yayınları.

Peltekoğlu, F. B., & Askeroğlu, E. D. (2019). Dı̇jı̇tal Halkla İlı̇ şkı̇ler: Fenomenler Dı̇jı̇tal Marka Elçı̇sı̇ Olabı̇lı̇r Mı̇ ? Selçuk İletişim, 12(2), 1044-1067. doi:10.18094/josc.596295

Peltekoğlu, Z. F. (2018). Halkla İlişkiler ve İletişim, Halkla İlişkiler Mesleği. A. Z. Özgür (Dü.) içinde, Halkla İlişkiler (s. 32-55). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.

İndir

Yayınlanmış

01-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

KAZANCI, P. (2023). TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER TARİHİNE İZ BIRAKAN KADIN: BETÛL MARDİN. Yönetim Ve Örgüt Tarihi Dergisi, 2(1), 44–57. Geliş tarihi gönderen https://managementhistory.org/index.php/jmoh/article/view/18