AMAÇLARA GÖRE YÖNETİMİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Drucker, Amaç, AGY, İşletme Tarihi, Yönetim Tarihi

Özet

Ünlü yönetim bilimci Peter F. Drucker tarafından 1950’li yıllarda ortaya atılan amaçlara göre yönetim konusunun kimi zaman çağdaş yönetim teknikleri kapsamında ele alındığı, kimi zaman ise yönetici veya örgüt geliştirme gibi konular bağlamında incelendiği bilinmektedir. İş yaşamındaki etkinlik ve verimliliği arttırmak amacıyla başlangıçta bir performans değerlendirme tekniği olarak ortaya çıkan amaçlara göre yönetim yaklaşımı, sonrasında bireysel amaçların örgütsel amaçlara dönüştürülmesine katkı sağlayan bir bütünleştirme aracına dönüşmüştür. Zamanla stratejik planlama süreçlerinde de rol oynamaya başlayan amaçlara göre yönetim yaklaşımı belirli bir süre popülerliğini korumaya devam etmiştir. Bu çalışmada yazın taraması ile amaçlara göre yönetim konusunun kavramsal içeriği yazındaki güncel bilgileri içerecek şekilde derlenmiştir. Netice itibariyle, amaçlara göre yönetim konusunun halen önemli yönetim araçlarından birisi olduğu ancak, zaman zaman ülke, sektör veya iş türlerine göre bu yaklaşımdan elde edilen etkinlik düzeyinin farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Çalışmada iş yaşamına yönelik tavsiyeler verilmiştir. Ayrıca, gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

Referanslar

Antoni, C. (2005). Management by objectives–an effective tool for teamwork?. The International Journal of Human Resource Management, 16(2), 174-184. https://doi.org/10.1080/0958519042000311381

Can, M. & Aydın, N. C. (2022). Caught in a spiral of inaction thoughts: Rumination. Journal of Organizational Behavior Studies, 2(1), 57-69. https://doi.org/10.5281/zenodo.7405131

Çelik, A., & Şimşek, M. Ş. (2013). Yönetim ve organizasyon. Eğitim Yayınevi.

Dinesh, D., & Palmer, E. (1998). Management by objectives and the balanced scorecard: Will Rome fall again? Management Decision, 36(6), 363–369. https://doi.org/10.1108/00251749810223529

Drucker, P. F. (1954). The practice of management. Harper & Row.

Drucker, P. F. (1999). Management challenges for the 21st century. HarperBusiness.

Drucker, P. F. (2012). Management: Tasks, responsibilities, practices. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780080939063

Drucker, P. F. (2014). 21. yüzyıl için yönetim tartışmaları. (İ. Bahçıvangil & G. Gorbon, Trans., 4. ed.), Epsilon. (Original work published 1999).

Fields, D. C. (1974). Library management by objectives: The humane way. College & Research Libraries, 35(5), 344-349. https://doi.org/10.5860/crl_35_05_344

Gagné, M. (2018). From strategy to action: Transforming organizational goals into organizational behavior. International Journal of Management Reviews, 20(Suppl 1), S83–S104. https://doi.org/10.1111/ijmr.12159

Genç, N. (2017). Yönetim ve organizasyon-Çağdaş sistemler ve yaklaşımlar (5. baskı). Seçkin Yayıncılık. Greenwood, R. C. (1981). Management by objectives: As developed by Peter Drucker, assisted by Harold Smiddy. Academy of Management Review, 6(2), 225-230. https://doi.org/10.2307/257878

Gross, E. (1969). The definition of organizational goals. The British Journal of Sociology, 20(3), 277-294. https://doi.org/10.2307/588953

Güney, S. (2017). Yüksek lisans, doktora ve doçentlik sınavları için yönetim ve organizasyon el kitabı (Geliştirilmiş 2. basım). Nobel.

Howell, R. A. (1970). Managing by objectives—A three-stage system: Evolution requires 4-5 years. Business Horizons, 13(1), 41-45. https://doi.org/10.1016/0007-6813(70)90029-7

Irk, E., & Döven, M. S. (2018). Competitive strategies and the factors affecting this decision. Journal of Business Science, 6(1), 135-162. https://doi.org/10.22139/jobs.361855

Ivancevich, J. M. (1974). Changes in performance in a management by objectives program. Administrative Science Quarterly, 19(4), 563-574. https://doi.org/10.2307/2391811

Koçel, T. (2013). İşletme yöneticiliği: Yönetim ve organizasyon, organizasyonlarda davranış, klasik, modern, çağdaş ve güncel yaklaşımlar (14. baskı). Beta.

Kralev, T. (2011). Management by objectives: Management philosophy for prosperous tourism organizations. UTMS Journal of Economics, 2(1), 83-87.

Kyriakopoulos, G. (2012). Half a century of management by objectives (MBO): A review. African Journal of Business Management, 5(6), 1772-1786.

Ntanos, A.S., & Boulouta, K. (2012). The management by objectives in modern organisations and enterprises. International Journal of Strategic Change Management, 4(1), 68. https://doi.org/10.1504/IJSCM.2012.045831

Parlak, B. (2013). Yönetim bilimi ve çağdaş yönetim teknikleri. Beta.

Porter, M. E. (1990). New global strategies for competitive advantage. Planning Review, 18(3), 4-14. https://doi.org/10.1108/eb054287

Rahman, M. A., Islam, H., Islam, R., & Sarker, N. K. (2020). The effect of management by objectives on performance appraisal and employee satisfaction in commercial banks. European Journal of Business and Management, 12(20), 15-25.

Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2021). Organizational behavior. (Updated eighteenth edition). Pearson.

Rodgers, R., & Hunter, J. E. (1991). Impact of management by objectives on organizational productivity. Journal of Applied Psychology, 76(2), 322-336. https://doi.org/10.1037/0021-9010.76.2.322

Tortop, N., İsbir, E. G., Aykaç, B., Yayman, H., & Özer, M. A. (2007). Yönetim bilimi (7. Baskı). Nobel.

Tosi, H. L., & Carroll, S. J. (1968). Managerial reaction to management by objectives. Academy of Management Journal, 11(4), 415-426.

Yıldız, H., & Çobanoğlu, S. (2016). Management by objectives: Reflections on Turkish public administration. Research Journal of Business and Management, 3(2), 134-146.

İndir

Yayınlanmış

01-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

DEVELİ, A. (2023). AMAÇLARA GÖRE YÖNETİMİN GENEL GÖRÜNÜMÜ. Yönetim Ve Örgüt Tarihi Dergisi, 2(1), 82–93. Geliş tarihi gönderen https://managementhistory.org/index.php/jmoh/article/view/21