Yazım Kuralları

Yönetim ve Örgüt Tarihi Dergisi’ne gönderilen makalelerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır. Makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanabilir. Makaleler, 25 sayfayı geçmeyecek (kaynakça dâhil) şekilde düzenlenmelidir.

Yönetim ve İşletme Tarihi Dergisi genel yazım kuralları aşağıdaki gibidir. Makale hazırlama sürecinde şablon dosya kullanılmalıdır. Gerektiğinde Amerikan Psikoloji Derneğinin (American Psychological Association – APA) hazırladığı güncel (7. baskı) yazım kurallarından faydalanılabilir.

-Başlık 14 punto olmalıdır.

-Başlık, özet ve abstract kalın, ortalı ve tüm harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Diğer başlıklar sola yaslı, kalın ve kelimelerinin ilk harfleri büyük diğerleri küçük yazılmalıdır.

-Özet, anahtar kelimeler ve kaynakça 10 punto tek satır aralığında yazılmalıdır.

-Yazım 12 punto ve Times New Roman tipinde olmalıdır.

-Metin iki yana yaslı ve 1,15 satır aralığında yazılmış olmalıdır.

-Tüm başlıklar numaralandırılmalı (Örn. 1., 1.2., 1.2.1. gibi), yalnızca kaynakça başlığı numarasız olmalıdır.

-Paragraflar arasındaki aralık önce ve sonra 6 nk olarak, satır başı girintisi ise 1,25 olarak ayarlanmalıdır.

-Kaynakçada her bir eser için satır başından devam eden satırlar 1,25 cm içeriden başlamalıdır.

-Kenar boşluklarında sol 2,5 cm, sağ 3 cm, üst ve alt 2 cm olmalıdır.

 

Başlık Sayfası ve Düzeni

Makalenin başlığı kısa ve öz olmalı, tercihen 12 kelimeyi geçmemelidir. Başlık sayfası ayrıca yazar/ların ad ve soyadlarını, yazar/ların çalıştıkları kurum bilgilerini, yazar/ların adres bilgilerini, ORCID numarası ve elektronik posta adresini kapsamalıdır. Sorumlu yazar belirtilmelidir.

 

Özet (Abstract) ve Anahtar Kelimeler (Keywords) Sayfası ve Düzeni

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, 250 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce kısa özetleri ile Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri olmalıdır. Özet kısaca, çalışmanın amacını, uygulanan yöntemi, temel bulguları ve sonucu vurgulamalıdır. Özette mümkün olduğunca kısaltmalara ve atıflara yer verilmemelidir. Özetin altına çalışmayla ilgili en fazla beş adet anahtar kelime yazılmalıdır. Dergi iki dilde yayınlandığından Türkçe makaleler için İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler gerekirken; İngilizce makaleler için Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin yazılması gereklidir.

 

Genişletilmiş Özet Sayfası ve Düzeni

Dergimiz, tüm makalelerini genişletilmiş özet ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Buna göre Türkçe çalışmalar için İngilizce ve İngilizce çalışmalar için de Türkçe genişletilmiş özet hazırlanması gerekmektedir. Makalelerin görünürlüğünü ve dolayısıyla atıf sayısını arttıracağı öngörülen genişletilmiş özet sayfası, kaynakça listesinden sonra yer almalıdır. En az 1250 kelime yazılması gereken genişletilmiş özet kısmında çalışmanın türüne göre amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısımları daha detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu kısım 12 punto ve 1,15 satır aralığında yazılmalıdır. Genişletilmiş özet makale kabulünden sonra yazılabilmektedir.

Metin Sayfası ve Düzeni

Makalelerde ilgili çalışmanın neden yazıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan giriş kısmı olmalıdır. Metin kısmı, çalışmanın türüne göre, kavramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile tartışma ve sonuç kısımlarından oluşur. Metin içerisindeki başlıkların gösterimi aşağıdaki düzene göre olacaktır:

Başlık Düzeyi

Yazım Formatı

 1. Düzey

Kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük devamı küçük yazılmalıdır.

 1. Giriş
 2. Kavramsal Çerçeve
 3. Düzey

Sola yaslı, kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük devamı küçük yazılmalıdır.

 1. Düzey

2.1. Ahi ve Ahilik Kavramı

2.2. İş Ahlakı Kavramı

 1. Düzey

Kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük devamı küçük yazılmalıdır.

2.1.1. Ahilerin ve Ahi Birliklerinin Örgütsel Yapısı

 1. Düzey

İtalik, sözcüklerin ilk harfleri büyük devamı küçük yazılmalıdır.

3.1.1.1. Ahilik Teşkilatında Günümüz Örgütlerindeki Yansımalarına İlişkin Uygulamalar

 1. Düzeyden sonraki başlıklar için 4. Düzey formatı uygulanacaktır.

 Metin İçi Kaynakça Gösterimi

Araştırma sürecinde faydalanılan eserlerden alıntı yapılırken metin içi kaynakça gösterimi ile atıf verilmelidir. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar ilk gösterim dâhil olmak üzere “vd.” kısaltması ile gösterilmelidir. Metin içi kaynakça gösterimi için örnekler aşağıda sunulmuştur:

Tek yazar için

……… belirtilmektedir (Bayram, 1991).

Bayram’a (1991) göre ……….

İki yazar için

……… belirtilmektedir (Gülerman ve Taştekil, 1993).

Gülerman ve Taştekil’e (1993) göre ………..

Üç ve daha fazla yazar için

……… belirtilmektedir (Bhadury vd. 2000).

Bhadury ve arkadaşlarına (2000) göre……….

Çeviri eser için ……… Bhadury (2000, 1330)

İngilizce dilindeki makalelerde “vd.” yerine “et al.” kullanılmalıdır.

…….. belirtilmektedir (Bhadury et al., 2000)

Eğer bir metinde doğrudan alıntı söz konusuysa ilgili kısım tırnak işaretleri içine alınmalı ve bu defa yazar ve yıl bilgisi ile birlikte sayfa numarası da gösterilmelidir.

“……….”  Gülerman ve Taştekil’e (1993: 1330) göre………

“……….” (Bhadury, 2000: 143).

 Kaynakça Listesi Gösterimi

Makale içinde gösterimi yapılan tüm metin içi kaynakçalar, kaynakça listesinde de gösterilmelidir. Kaynakça metnin bittiği yerden başlamalıdır. “Kaynakça” başlığı sola yaslı, ilk harfleri büyük ve kalın bir şekilde yazılmalı; sonraki satırdan itibaren ise çalışmalar yazarlarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazara ait aynı yıl içerisinde birden fazla eser var ise yayım yılı yanına “a”, “b”, “c” harfleri kullanılarak kaynakçaya yazılmalıdır. Kaynakça gösterimi için örnekler aşağıda sunulmuştur:

Kitap

Çağatay, N. (1981).Bir Türk Kurumu Olan Ahilik. Konya: 2. Baskı. S. Ü. Basımevi.

Editörlü kitap

Çiftçi, E. G. (Eds.). (2019). Tarihsel Süreçte Yönetim Düşüncesi (2. baskı). İstanbul: Hiperlink Yayıncılık.

Editörlü kitapta bölüm

Bayram, A.  (2019). Tarihsel Süreçte Yönetim Düşüncesi. İçinde Çiftçi, E. G (Eds.). (2. baskı, ss. 39-64). Hiperlink  Yayıncılık.

Çeviri kitap

Coulter, R. D. (2016). Yönetimin Esaslar,  (Adem Öğüt, Çev. ), İstanbul:  Nobel Yayınevi

Makale

Erbaşı, A. (2012). Ahi Teşkilatında Yönetim Fonksiyonları ile İlgili Uygulamalar. Turkish Studies- International Periodical For TheLanguages, Literature and History of Turkishor Turkic. 7(2): 1321-1331.

DOI numarası bulunan makale

Akyüz, M. Özyer, K. (2018). Güneş Doğudan Yükselir: Günümüz Örgütlerine Yol Gösterici Olarak Ahilik Sistemi. Route Educational and Social Science Journal. Volume.  5(5): 197-209.  DOI: 10.17121/ressjournal.997 

Bildiriler

Akkuş, O. (2004). Ahilik Teşkilatlarına Tarihsel Bir Perspektiften Bakış. I.Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu 1.Cilt. Kırşehir. 27-41.

 

Tezler

Temel, H. (2007). Ahilik Teşkilatının Halkın Eğitimi ve Öğretimindeki Yeri, [Yayımlanmamış doktora tezi], Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek lisans Tezi. Konya.

Tablolar ve Şekiller

Tablo ve şekillere ait başlıklar, içerikler, metin içi kaynakça ve açıklamalar 10 punto yazılmalıdır. Başlıklar tabloların üstünde ve kalın; şekillerin ise altında ve kalın yazılmalıdır. Başlıkların her birine sıra numarası (Tablo 1., Tablo 2., Şekil 1., Şekil 2.) verilmelidir. Tablo gösterimlerinde tüm dikey kenarlıklar ve iç yatay kenarlıklar kullanılmamalıdır. Kaynak bildirimleri, tablo veya şekillerin altında metin içi kaynakça gösterimiyle verilmelidir. Eğer varsa açıklamalar ilgili tablo veya şeklin altında yer almalı ve burada sırasıyla genel notlar, özel notlar ve olasılık notları raporlanmalıdır.

Dipnotlar

Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Metin içinde açıklanması gereken bir husus varsa kısa bir şekilde dipnotta gösterilmelidir. Dipnotlar tek satır aralığı ve 8 punto ile yazılmalıdır.

Ek bilgiler

Çalışmanın en sonunda çıkar çatışması bilgisi, destek bilgisi, etik onay bilgisi (gereken durumlarda) ve onam formu bilgisi mutlaka yer almalıdır. Söz konusu bilgiler şu örnek gösterimlerle sunulabilir.

Çıkar çatışması bilgisi: Sorumlu yazar, yazar ekibi adına çalışmada çıkar çatışması olmadığını kabul etmektedir.

Destek bilgisi: Çalışmada herhangi bir kuruluştan destek sağlanmamıştır (eğer destek alındıysa burada ilgili kuruluşun ismi ve destek numarası gibi bilgiler sunulmalıdır).

Etik onay bilgisi: Bireyler üzerinde deneysel, klinik ya da diğer bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalar kurumsal, ulusal ya da karşılaştırılabilir etik standartlara uygun bir süreçle yürütülmüştür. (Eğer çalışma etik kurul kararı gerektiriyorsa, etik onay formu ile ilgili kurul adı, tarih, sayı ve no bilgileri burada ilaveten sunulmalıdır. Diğer yandan çalışmanın araştırmasının 2020’den önceki bir tarihte yapılması sebebiyle etik onay formu bulunmuyorsa bu durum yine burada ilaveten ifade edilmelidir).

Onam formu bilgisi: Çalışmaya katılım gösteren tüm bireylerden bilgilendirilmiş onam (gönüllü katılım) formu alınmıştır.

Teşekkür yazısı: İsteğe bağlı olarak, birey ya da kurumlara yönelik teşekkür yazıları burada ifade edilebilir.

Makale Gönderimi

 1. Makale gönderiminde derginin e mail adresi kullanılmalıdır.
 2. Başka bir dergi tarafından değerlendirmede olan çalışmalar gönderilmemelidir. Yönetim ve İşletme Tarihi Dergisi’ne eser gönderiminde bulunan yazarın ilgili çalışmasını başka bir yerde yayınlamadığı veya değerlendirilmek üzere başka bir dergiye sunmadığı varsayılır. Bu konudaki sorumluluklar yazarı bağlar.
 3. Telif ve devir hakları sözleşmesi her yazar tarafından imzalanarak gönderilmelidir.
 4. Etik Kurulu izin belgesi gerektiren hallerde yazarın söz konusu belgeyi editörlüğümüze ulaştırması gerekmektedir. Bu belge gerektiği halde belge gönderimi gerçekleştirmemiş yazarlar doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.
 5. Makale benzerlik oranı (kaynakça hariç ) %20’in altında olmalıdır. Bu şartı sağlamayan çalışmalar düzeltilmesi için yazara geri gönderilir.

Kontrol Listesi

– Özetler, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmıştır.

 -Genişletilmiş özet eklenmiştir.

– Özette dipnot, kaynak ve ticari isimler kullanılmamıştır.

– Sisteme yüklenecek dosyalarda hakemlerin tarafsız değerlendirmesine yardımcı olmak amacıyla yazar bilgileri bulunmamaktadır.

– Makale dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.

– Her şekil ve tabloya yazı içinde atıfta bulunulmuştur.

– Resimler ve fotoğraflar en az 300 dpi çözünürlüğe sahiptir.