KİLOMETRE TAŞLARI ÜZERİNDEN MUHASEBENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Yazarlar

  • Mustafa GÜL Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  • Erdem KANIŞLI Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe Tarihi, Muhasebe Kayıt Sistemleri, Muhasebeyi Değiştiren Olaylar

Özet

Muhasebenin kilometre taşları üzerinden tarihsel bir değerlendirmenin gerçekleştirildiği çalışmada muhasebe tarihindeki önemli dönüm noktalarını ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı ise kilometre taşlarını baz alarak muhasebe tarihine ilişkin bir zaman çizelgesi oluştururken bugüne kadar muhasebe alanında yaşanan değişimleri öne çıkarmaktır. Muhasebe kavramı ve muhasebeye etki eden unsurlar ile başlayan çalışma, dönemler itibariyle muhasebede yaşanan değişimlere dair bir literatür taraması özelliğindedir. Değişimleri, onları ortaya çıkaran önemli olaylar üzerinden ele almaktadır.

Referanslar

Alexander, J. R. (2002). History of Accounting. Association of Chartered Accountants in the United States.

Ayanoğlu, Y., Yanık, S. S. ve Sultankhanova, G. (2019). Ezerskiy’in Muhasebede Önerdiği Üçlü Kayıt Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme. 38. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Kırk Yılın Muhasebesi ve Yeni Hayallerimiz (s. 65-88). Denizli: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muahasebe Enstitüsü. https://p.ayu.edu.kz/documents/15ee0f5a-4549-4b9c-be51-94d51760747c_Muhasebeci%20Eğitim%20Smposiumu-2019%20new.pdf adresinden alındı

Aydemir, O. ve Erkan, M. (2011). Merdiven Kayıt Yöntemi ve Günümüz Muhasebe Sistemi. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, s. 110-128. https://dergipark.org.tr/tr/pub/muftad/issue/30128/325085 adresinden alındı

Bakır, M. ve Erserim, A. (2022, Mart 31). Muhasebenin Tarihsel Gelişimi: Toplumsal-Kamusal-Kurumsal Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, s. 35-59. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/69111/913809 adresinden alındı

Brown, R. (1968). A History of Accounting and Accountants. Frank Cass and Co. Ltd.

Can, A. V. (2007). Luca Pacioli “Muhasebenin Babası” mıdır? Akademik Bakış, 1-15.

Carmona, S. ve Ezzamel, M. (2009). Ancient Accounting. S. W. John Richard Edwards içinde, The Routledge Companion to Accounting History (s. 73-94). Taylor & Francis e-Library.

Cassidy, R. (2023, Nisan 24). Introduction the pipe rolls. The Pipe Roll Society : https://piperollsociety.co.uk/contents-and-use adresinden alındı

Chatfield, M., ve Vangermeersch, R. (2014). The History of Accounting (RLE Accounting): An International Encylopedia. Taylor & Francis Group. https://books.google.com.tr/books?id=DmnMAgAAQBAJ&pg=PA183&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false adresinden alındı

Curry, P. E. ve Simon, P. (1920). History of bookkeeping and accounting. Individual and Corporate Publications., s. 1-15. https://egrove.olemiss.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=acct_corp adresinden alındı

Elitaş, C., ve Elitaş, B. L. (2012). Ortadoğu’da Yazılı İlk Muhasebe Öğreti Eseri: Saadetname. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, s. 101-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/muftad/issue/30127/325069 adresinden alındı

Elitaş, C., Aydemir, O. ve Elitaş, B. L. (2009). Çift Taraflı Kayıt Tekniğinin Bilin(mey)en Geçmişi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, s. 33-46.

Erol, M. ve Aslan, M. (2017, Ocak). Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartlarının Gelişmesi. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi , s. 55-86. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/319836 adresinden alındı

Erol, M. ve Elagöz, İ. (1999). Küreselleşmenin Muhasebeye Getirdiği Yeni Boyutlar Ye Dünyada Uygulanan Tekdüzen Hesap Planları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

Ertaş, F. C., Alpaslan, H. İ. ve Akdemir, Y. (2017, Temmuz 1). Anadolu Muhasebe Kayıt Kültürünün Doğuşu - 1350-1500 -. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, s. 51-89. https://dergipark.org.tr/tr/pub/muftad/issue/30116/324883 adresinden alındı

Fleischman, R. K. ve Tyson, T. N. (1993). Cost Accounting during the Industrial Revolution: The Present State of Historical Knowledge. The Economic History Review, s. 503-517. https://www.jstor.org/stable/pdf/2598365.pdf adresinden alındı

Friedlob, G. T. ve Plewa, F. J. (1996). Understanding balance sheets. New York: J. Wiley & Sons.

Friedlob, G. T. ve Schleifer, L. L. (2003). Essentials of financial analysis. John Wiley & Sons, Inc.

Garner, S. P. (1947). Historical Development of Cost Accounting. The Accounting Review, s. 385-389. https://www.jstor.org/stable/239679 adresinden alındı

Glynn, J. J. (1994). The Development of British Railway Accounting 1800–1911. The Accounting Historians Journal, s. 103-118. https://www.jstor.org/stable/40697797 adresinden alındı

Gökgöz, A. (2011). Tarihsel Perspektifte Muhasebenin Doğuşunu ve Gelişimini Etkileyen Faktörler. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 167-177.

Güvemli, B. ve Aslan, Ü. (2012). Accounting for procurement in the Ottoman Empire during the early 18th century. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi , s. 211-245. https://dergipark.org.tr/en/pub/muftad/issue/30126/325044 adresinden alındı

Güvemli, B. ve Unutkan, Ö. (2016). The Practice of Merdiban Method in State Accountancy According to Ottoman Documents. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi , s. 71-110 . https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319856 adresinden alındı

Güvemli, O. (1995). Muhasebe Tarihi: Cilt 1.

Güvemli, O. (2015, Temmuz 1). Türk Muhasebe Düşüncesinin Evreleri (Orta Asya Kültüründen – Batılılaşmaya). Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, s. 5-17. https://dergipark.org.tr/tr/pub/muftad/issue/30120/324965 adresinden alındı

hÓgartaigh, C. Ó. (2009). Financial accounting practice. J. R. Edwards ve S. P. Walker içinde, The Routledge Companion to Accounting History (s. 162-188). Taylor and Francis Group.

ICAEW. (2023, Mayıs 20). Accountants in the Second World War. Institute of Chartered Accountants in England and Wales Web Sitesi: https://www.icaew.com/library/historical-resources/guide-to-historical-resources/ww2 adresinden alındı

IFRS. (2023, Mayıs 15). Who we are. The IFRS Foundation: https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/#history adresinden alındı

İngiltere Ulusal Arşivi. (2023, Mayıs 1). Discover Domesday. The National Archives: https://www.nationalarchives.gov.uk/domesday/discover-domesday/ adresinden alındı

İngiltere Ulusal Arşivi. (2023, Mayıs 1). Domesday: Britain's finest treasure. The National Archives: https://www.nationalarchives.gov.uk/domesday/ adresinden alındı

İngiltere Ulusal Arşivi. (2023, Nisan 20). Medieval financial records: pipe rolls 1130-c.1300. The National Archives: https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/medieval-financial-records-pipe-rolls-1130-1300/ adresinden alındı

Jobe, M. E. (2010). The Accounting Profession Goes to War: Accounting Contributions to World War II. Doktora Tezi. The University of Mississippi. https://egrove.olemiss.edu/etd/151 adresinden alındı

Karahan, M. (2017, Kasım 9). Türkiye, ABD ve AB’de Muhasebe Denetiminin Karşılaştırılması . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , s. 274-288. https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/31754/349001 adresinden alındı

Kaya, N. (2021). Muhasebe Tarihi. Ankara: Iksad Publications.

KGK. (2023, Mayıs 20). Sıkça Sorulan Sorular. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,: https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6542/Sıkça-Sorulan-Sorular adresinden alındı

Lauwers, L. ve Willekens, M. (1994). Five Hundred Years of Bookkeeping: A Portrait of Luca Pacioli. Tijdschrift voor Econornie en Management, s. 289-304. https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/119065/1/TEM1994-3_289-304p.pdf adresinden alındı

Lawrence, S. J. (2020). The Layman’s Guide to Understanding Financial Statements How to Read, Analyze, Create & Understand Balance Sheets, Income Statements, Cash Flow & More . Lost River Publishing House.

Lee, T. A. (2013, Mayıs 12). Reflections on the origins of modern accounting. Accounting History, s. 141–161. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1032373212470548

ljiri, Y. (1982). Triple-Entry Bookkeeping and Income Momentum. American Accounting Association. https://gwern.net/doc/bitcoin/1982-ijiri-tripleentrybookkeepingandincomemomentum.pdf adresinden alındı

Mattessich, R. (2000). The Beginnings of Accounting and Accounting Thought: Accounting Practise in the Middle East (8000 BC to 2000 BC) and Accounting Thought in India (300 BC and the Middle Ages). Routledge Taylor & Francis Group.

McCredie, H. (1957, Nisan). The Theory and Practice of Accounting. The Accounting Review, s. 216-223.

Oldroyd, D. ve Dobie, A. (2008). Bookkeeping. J. R. Edwards ve S. P. Walker içinde, The Routledge Companion to Accounting History (s. 95-109). The Routledge Companions.

Otar, İ. (1984). Risale-i Felekkiye, Kitabus Siyakat. İ.Ü. İşletme Fakültesi, Muhasebe Dergisi, 34.

Öncel, M. (2022, 11 30). Üçlü kayıt yönteminin muhasebe tarihinde ve işletmelerin muhasebe örgütlenmesi içerisindeki yeri. Yönetim ve Örgüt Tarihi Dergisi , s. 116–134. https://www.managementhistory.org/index.php/jmoh/article/view/11 adresinden alındı

Örten, R., Kurt, G. ve Torun, S. (2011). Muhasebede Çift Taraflı Kayıtlama ve Kitab-Us Siyakat. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, s. 34-69. https://dergipark.org.tr/tr/pub/muftad/issue/30128/325088 adresinden alındı

Özdoğan, O. (2017). Endüstri 4.0 Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları. İstanbul: Pusula Yayıncılık.

Provasi, R. ve Farag, S. (2013). Accounting in ancient times: A review of classic references. III. Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting History. İstanbul. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319927 adresinden alındı

Robson, K. (1992). Accounting Numbers as ‘inscription’: Action at a Distance and the Development of Accounting. Accounting, Organizations and Society, s. 685–708. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/036136829290019O adresinden alındı

Schmandt-Besserat, D. (1986). Tokens: Facts and Interpretation. Visible Language, s. 250-272. https://sites.utexas.edu/dsb/files/2021/10/New-Tokens-FactsandInterpretationVisibleLanguage.pdf adresinden alındı

Schopenhauer, A. (2011). Din Üzerine. (A. Aydoğan, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.

Schwab, K. (2017). Dördüncü Sanayi Devrimi. (Z. Dicleli, Çev.) İstanbul: Optimist Yayıncılık.

SEC. (2022). 2022 Agency Financial Report. U.S. Securities and Exchange Commission - SEC.

Sevilengül, O. (1997). Genel Muhasebe . Ankara: Gazi Kitabevi .

Smith, W. C. (1962). The meaning and end of religion. New York: Macmillan.

Soll, J. (2014, Haziran 8). The vanished grandeur of accounting. Boston Globe . https://www.bostonglobe.com/ideas/2014/06/07/the-vanished-grandeur-accounting/3zcbRBoPDNIryWyNYNMvbO/story.html adresinden alındı

Stenton, L. (1952). The Pipe Rolls and the Historians, 1600-1883. The Cambridge Historical Journal, s. 271-292. https://www.jstor.org/stable/3021115 adresinden alındı

Stevin, S. (1605). Wisconstige Gedachtenissen. Leiden Christoffel Plantijn. https://books.google.com.tr/books?id=FFlFAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false adresinden alındı

Şeker, S. ve Şeker, F. (2018, Ağustos 06). Soyut Hesaplamanın Ortaya Çıkışında Muhasebenı̇n Etkı̇sı̇. Muhasebe Bilim, s. 790-809. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/42789/518434 adresinden alındı

Şeker, S. ve Şeker, F. (2019). Rakamların İcadında Muhasebenin İtici Gücü: Sümer Sayı Sistemi Örneği. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi , s. 80-90. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijafr/issue/45064/442358 adresinden alındı

TDK. (2004). Türk Dil Kurumu İnternet Sitesi . İktisat Terimleri Sölüğü: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59c50a23e29e12.74708843 adresinden alındı

TDK. (2023, Şubat 19). Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu İnternet Sitesi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59c503f6c6ee65.89041530 adresinden alındı

Ülkü, S. (2014). Dinlerin Muhasebe Bilimi Üzerindeki Etkileri. N. Kayar ve Ü. Güneş (Dü) içinde, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı III (s. 215-227). İstanbul: İlmi Etüdler Derneği.

Westland, J. C. (2020). Audit analytics : data science for the accounting profession. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49091-1

Yücel, G. (1982). Muhasebenin Çağlar Boyunca Gelişimi . İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 217-227.

Yünlü, M. (2020, Ocak). Türkiye’deki Muhasebe Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, s. 180-192. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/920707 adresinden alındı

İndir

Yayınlanmış

01-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

GÜL, M., & KANIŞLI, E. (2023). KİLOMETRE TAŞLARI ÜZERİNDEN MUHASEBENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI . Yönetim Ve Örgüt Tarihi Dergisi, 2(1), 58–81. Geliş tarihi gönderen https://managementhistory.org/index.php/jmoh/article/view/19