İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve TÜRKİYE KAYNAKLI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ

Yazarlar

  • Kürşat TAŞTAN Ordu Üniversitesi
  • Nalan Sabır TAŞTAN Ordu Üniversitesi
  • Aslı GEYLAN Anadolu Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Performans, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Betimsel İçerik Analizi, İKY

Özet

Çalışmada, stratejik insan kaynakları yönetiminin örgütsel performans üzerindeki etkilerini ele alan Türkiye kaynaklı 31 tez ve 14 makale olmak üzere toplamda 45 araştırma bir nitel araştırma yöntemi olan betimsel içerik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma kapsamında makaleler için DergiPark ve TRDizin bilimsel veri tabanları, tezler için ise YÖK Tez Merkezi portalında bulunan yayınlar ele alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilen tez ve makaleler altı bölümden oluşan bir çalışma sınıflandırma formuna işlenerek toplanmıştır. Bulguların raporlaştırılmasında grafiklerden ve yüzde ve frekans tablolarından yararlanılarak bulgular betimsel olarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları, alanda yapılan çalışmaların tamamına yakınında nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığını, geriye kalan az bir kısmında ise karma yöntemlerin tercih edildiğini ve hiçbir araştırmanın nitel yöntemlerden yararlanmadığını göstermektedir. Bir diğer önemli bulgu ise insan kaynakları yönetiminin örgütsel performans üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmalarda, İKY’nin örgütsel davranış konuları başta olmak üzere birçok konu ile ilişkili olduğunun görülmesidir.

Referanslar

Akın, Ö., & Erdost Çolak, H. E. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 85-114.

Albayrak, E., & Çiltaş, A. (2017). Türkiye’de Matematik Eğı̇tı̇mı̇ Alanında Yayınlanan Matematı̇ksel Model ve Modelleme Araştırmalarının Betı̇msel İçerı̇k Analı̇zı̇. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 2148-2314.

Alparslan, A. M., & Çarıkçı, İ. H. (2014). Strategic Management Journal’da Yayımlanmış Performans İçerikli Makalelerin, Performans Boyutları ve Ölçütleri Açısından Analizi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 29, 64-85. Armstrong, M. (2017).

Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı (6. Baskıda). Nobel Akademik Yayıncılık. Brown, C. W., & Ghiselli, E. E. (1952). Industrial Psychology. Annual Review of Psychology, 205–232. Ciltas, A., Guler, G., & Sozbilir, M. (2012). Mathematics education research in Turkey : A content analysis study. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 574-580.

Çakır, G., & Özcan, A. (2021). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Kurumsal Performans Üzerine Etkisi: Türkiye’de İşletmeden Tüketiciye (B2c) E-Ticaret Modeli Üzerine Bir Araştırma. Journal Of Socıal, Humanıtıes And Admınıstratıve Scıences, 7(45), 1868-1877. https://doi.org/10.31589/JOSHAS.754

Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik Analizinin Parametreleri. Egitim ve Bilim, 39(174), 33-38. https://doi.org/10.15390/EB.2014.3412

Delaney, J. T., & Huselid, M. A. (1996). The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance. Academy of Management Journal, 39(4), 949-969. https://doi.org/10.2307/256718

Delery, J. E., & Doty, D. H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. Academy of Management Journal, 39(4), 802-835. https://doi.org/10.2307/256713

Delery, J. E., & Doty, D. H. (2016). Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Tests of Universalistic , Contingency , and Configurational Performance Predictions. The Academy of Management Journal, 39(4), 802-835. https://www.jstor.org/stable/256713

DergiPark. (2023a). Arama Sonuçları. DergiPark Akademik. https://dergipark.org.tr/tr/search section=articles&q=title%3A+%22%22stratejik+insan+kaynakları+yönetimi+AND+örgüt+AND+performans%22%22+

DergiPark. (2023b). Arama Sonuçları. DergiPark Akademik. https://dergipark.org.tr/tr/search?section=articles&q=title%3A+%22insan+kaynakları%22+AND+title%3A+%22%22örgüt+performansı%22+OR+%22örgütsel+performans%22%22+

Erdil, O., Alpkan, L. H., & Biber, L. (2004). İnsan Kaynakları Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişkileri Araştırmaya Yönelik Bir İnceleme. D.E.Ü. İ.İ.B.F.Dergisi, 19, 101-122.

Ferris, G. R., Hochwarter, W. A., Ronald Buckley, M., Harrell-Cook, G., & Frink, D. D. (1999). Human Resources Management: Some New Directions. https://doi.org/10.1177/014920639902500306, 25(3), 385-415. https://doi.org/10.1177/014920639902500306

Gilmer, B. V. (1960). Industrial psychology. Içinde C. P. Stone & D. W. Taylor (Ed.), Annual Review of Psychology (C. 11, ss. 323–350). Annual Reviews, Inc.

Harrell, T. W. (1953). Industrial psychology. Annual Review of Psychology, 4, 215–238.

Huselid, M. A. (1995). The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance. Academy of Management Journal, 38(3), 635-672. https://doi.org/10.2307/256741

Huselid, M. A., Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (2017). Technical and Strategic Human Resources Management Effectiveness as Determinants of Firm Performance. https://doi.org/10.5465/257025, 40(1), 171-188. https://doi.org/10.5465/257025

Karasözen, B., Bayram, Ö., Burcu Umut Zan, V., Uygulamalı Matematik Enstitüsü ve Matematik Bölümü, O., Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, A., & Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, O. (2011). WoS ve Scopus Veri Tabanlarının Karşılaştırması. Kütüphaneciliği, 25, 238-260.

Konaklıoğlu, E., & Atar, A. (2017). Stratejik İnsan Kaynakları Uygulamaları ile Otel İşletmelerinin Finansal Olmayan Örgüt Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 6-19.

Legge, K. (2005). Human resource management : rhetorics and realities (Anniversary). Palgrave Macmillan.

Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. (2011). Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management. Human Resource Management Review, 21(3), 243-255. https://doi.org/10.1016/J.HRMR.2010.07.001

Lengnick-Hall, C. A., & Lengnick-Hall, M. L. (1988). Strategic Human Resources Management: A Review of the Literature and a Proposed Typology. The Academy of Management Review, 13(3), 454. https://doi.org/10.2307/258092

Lin, N. (1976). Foundations of Social Research. McGraw-Hill.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi (Çev. Ed. S. Akbaba Altun & A. Ersoy, Ed.). Pegem Akademi.

Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (1987). Linking Competitive Strategies with Human Resource Management Practices. The Academy of Management Executive (1987-1989), 1(3), 207-219. http://www.jstor.org/stable/4164753

Shartle, C. L. (1950). Industrial Psychology. Annual Review of Psychology, 1(1), 151-172. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.01.020150.001055

Sözbilir, M., Gül, Ş., Okçu, B., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L., & Atila, G. (2015). Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Fen Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 218-241.

Storey, J. (2007). Human resource management: A critical text. Cengage Learning EMEA.

Şimşek, M., & Nursoy, M. (2002). Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçümü. Hayat Yayınları. TRDİZİN. (2023). TRDizin Arama Sonuçları. www.trdizin.gov.tr. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/ara q=title%3A%28%28insan+AND+kaynakları%29+AND+%28örgüt+OR+performans+OR+firma+OR+işletme+OR+kurumsal%29%29&searchName=&order=year-DESC&page=1&limit=20

Türen, U., Gökmen, Y., & Tokmak, İ. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü. Business and Economics Research Journal, 4, 103-129.

Ulrich, D., & Brockbank, W. (2005). The HR Value Proposition. Harvard Business School Press.

Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What’s next for HR? Human Resource Management Review, 25(2), 188-204. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.004

Wright, P. M., & Boswell, W. R. (2002). Desegregating HRM: A Review and Synthesis of Micro and Macro Human Resource Management Research. https://doi.org/10.1177/014920630202800302, 28(3), 247-276. https://doi.org/10.1177/014920630202800302

Wright, P. M., & Mcmahan, G. C. (1992). Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource Management. Journal of Management, 18(2), 295-320. https://doi.org/10.1177/014920639201800205 YÖK Tez Merkezi. (2023). Ulusal Tez Merkezi Sorgu Sonuç. YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

İndir

Yayınlanmış

01-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

TAŞTAN, K., TAŞTAN, N. S., & GEYLAN, A. . (2023). İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve TÜRKİYE KAYNAKLI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ. Yönetim Ve Örgüt Tarihi Dergisi, 2(1), 1–28. Geliş tarihi gönderen https://managementhistory.org/index.php/jmoh/article/view/22