YAŞAYAN ASIRLIK TÜRK İŞLETMELERİNİN MİSYON ve VİZYON BİLDİRGELERİ, TEMEL DEĞERLER ile ETİK İLKE ve POLİTİKALAR YÖNÜYLE İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Ahmet MUMCU Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  • Ahmet Serhat ANAÇ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  • Mustafa TOPER Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Asırlık Türk İşletmeleri, Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Etik İlke ve Politikalar

Özet

Bu çalışmanın amacı yaşayan asırlık Türk işletmelerinin sahip olduğu misyon ve vizyon bildirgelerini, temel değerleri, etik ilke ve politikaları incelemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda kuruluşundan itibaren bir asır geçen 82 işletmenin kurumsal web sayfasında yer alan misyon ve vizyon bildirgeleri, temel değerler, etik ilke ve politikaları araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yönetmelerinden betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizinde NVIVO 14 nitel analiz programı kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde 4 ana temada kelime sıklıkları ve oluşturulan kelime bulutları Nvivo 14 nitel analiz programı analiz programı vasıtasıyla elde edilmiştir. Çalışmada asırlık Türk işletmelerinden 64 tanesinin kurumsal web sayfasına sahip olduğu belirlenmiştir. İşletmelerden 19’unun misyon, 18’inin vizyon, 17’sinin temel değerler ve sadece 6‘sının ise etik ilke ve politikalara sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca açıklanan bu belgelerde işletmelerin hangi kelime ya da kelime gruplarını daha fazla vurgulayarak sık tekrarladığı belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda günümüz işletmelerine yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Referanslar

Aktürk, Y. (2009). Temel Değerlerin Sürdürülebilirliği ve Performans Değerleme İlişkisi (Master's Thesis, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Artal, R., & Rubenfeld, S. (2017). Ethical Issues in Research. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 43, 107-114.

Cady, S. H., Wheeler, J. V., Dewolf, J., & Brodke, M. (2011). Mission, Vision, And Values: What Do They Say?. Organization Development Journal, 29(1), 63.

Capital Dergisi. (2023). https://www.capital.com.tr/yonetim/%20liderlik/sirketlerin-omru-daha-da-kisalacak-mi

Çubukcu, M. (2023). Asırlık İşletmelerin Uzun Ömürlülüğüne Dair Bir Araştırma. International Journal Of Management And Administration, 7(13), 1-20.

Collins, J. C., & Porras, J. I. (1996). Building Your Company's Vision. Harvard Business Review, 74, 65-78. Çotul, A. (2019). İş Etiğinin Kurumsallaşmasının İşletmeler Açısından Önemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(3), 81-88.

Çavmak, Ş. (2020). Değer Odaklı Sağlık Hizmetlerinin Sunumu: Türkiye Sağlık Sistemi İçin Öneriler. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 6(3):285-301.

Dil, E. (2016). Türkiye’de Uzun Ömürlü İşletmeler: Kim? Nerede? Ne Yapıyor? İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 45, 49-69.

Eryılmaz, M. (2022a). Asırlık Türk Firmaları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 5(3), 519-543.

Eryılmaz, M. (2022b). Asırlık Firmalar(Imız) Ve Anatomileri Üzerine Düşünceler. Opinyu Fikir Platformu, Https://Opinyu.Com/Mehmeteryilmaz/Asirlik-Firmalarimiz-Ve-Anatomileri-Uzerine-Dusunceler/.

Genç, Ç. (2016) Kurum Kültürü Yönetiminde Kurumsal Değerlerin Çalışanlara Benimsetilmesi: Bir İlaç Firmasında Uygulama Örneği.

Kılıç, M. (2010). Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki. Sosyoekonomi, 13(13). Muslu, Ş. (2014). Örgütlerde Misyon Ve Vizyon Kavramlarının Önemi. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(5), 150-171.

Ocak, M., Güler, M., & Basım, H. N. (2016). Türk Savunma Sanayi Firmaları Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi. Yönetim ve Ekonomi, 23(2), 503-518.

Papulova, Z. (2014). The Significance Of Vision And Mission Development For Enterprises İn Slovak Republic. Journal Of Economics, Business and Management, 2(1), 12-16.

Peker, A. A., Özdemir, Ş., Polat, Y., & Karakışla, E. (2016). Türkiye’de Muhasebe Eğitimi, Etik Değerler ve Meslek Etiği Üzerine Literatür Taraması. International Journal Of Human Sciences, 13(1), 869-880.

Sekerka, L. E. (2009). Organizational Ethics Education And Training: A Review Of Best Practices And Their Application. International Journal Of Training And Development, 13(2), 77-95.

Seyfioğlu, F. (2019). Değer Temelli Sağlık Hizmetleri Modeli. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22(4), 799-822.

Türk Dil Kurumu, (TDK). (2023). (www.tdk.gov.tr). Yaka. R, (2021). Şirketlerin Ömrüne Dair Doğrular ve Yanlışlar. 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 35-55.

İndir

Yayınlanmış

01-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

MUMCU, A., ANAÇ, A. S. ., & TOPER, M. (2023). YAŞAYAN ASIRLIK TÜRK İŞLETMELERİNİN MİSYON ve VİZYON BİLDİRGELERİ, TEMEL DEĞERLER ile ETİK İLKE ve POLİTİKALAR YÖNÜYLE İNCELENMESİ. Yönetim Ve Örgüt Tarihi Dergisi, 2(1), 29–43. Geliş tarihi gönderen https://managementhistory.org/index.php/jmoh/article/view/24